Norway

FB278RBT, FB288RBT, FB289RBT mobiltelefon kompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftede tilkoplingsmuligheter for FB278RBT, FB288RBT, FB289RBT med mobiltelefoner fra forskjellige andre produsenter.

  • Listen med telefoner er ikke uttømmende og representerer kun typer som er testet. Dersom en telefon ikke er opplistet, betyr ikke dette nødvendigvis at den ikke vil fungere.
  • Resultatene ble oppnådd med testing under visse betingelser ved fabrikken. Aktuelle resultater kan bli annerledes når produktene benyttes under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser kun testresultater, men garanterer ikke tilkoplingen.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, vennligst se dokumentasjonen som fulgte med den.


Håndsfri

*1 Kan ikke bruke stemmeoppringing via håndsettet
*2 Kan ikke kople opp automatisk, manuell tilkopling påkrevd
*3 Kan ikke overføre samtale
*4 Kan ikke returnere til A2DP etter avsluttet samtale
*5 Det er ikke noen stemmeoppringingsfunksjon i telefonen
*6 Avvist/avsluttet samtale kan føre til at håndsettet koples fra
*7 Kan ikke kople til igjen fra bilsettet.
*8 Kan ikke bruke gjenoppringingsfunksjonen
*9 Kan ikke forkaste samtalen
*10 Avspilling med lydstreaming fungerer kun i BT lydmodus, den må stanses for andre modi
*11 Grunnet nettverksbegrensninger kan ikke oppringers ID vises.
*12 Kan ikke bruke stemmeoppringing.

Lydstreaming

*13 Kan ikke returnere til A2DP etter avsluttet samtale
*14 Kan ikke godta innkommende samtale under lydstreaming med bilsett.
Bilsettet frakoples så snart samtalen blir besvart.
*15 Bluetooth ble frakoplet hver gang en telefonfunksjon ble startet opp.
*16 Kan ikke avvise innkommende samtale under lydstreaming via håndsettet.
*17 Kan ikke søke opp/ned.

Gå tilbake til toppen av siden