CZ309E mobiltelefonkompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftede tilkoplingsmuligheter for CZ309E og mobiltelefoner fra forskjellige andre produsenter.

  • Listen med telefoner er ikke uttømmende, og representerer kun typer som er testet. Dersom en telefon ikke er opplistet, betyr dette nødvendigvis ikke at den ikke vil fungere.
  • Resultatene ble oppnådd med testing under visse betingelser ved fabrikken. Aktuelle resultater kan bli annerledes når produktene benyttes under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser kun testresultater, men garanterer ikke tilkoplingen.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, vennligst se dokumentasjonen som fulgte med den.


J : Tilgjengelig

N : Ikke tilgjengelig

- : Ingen funksjon

*1 Det er ikke mulig å sende mobiltelefonens ringetone via høyttaleren.
*2 Det er ikke mulig å registrere fra navigasjonsenheten. Vennligst registrer fra mobiltelefon.
*3 Det er ikke mulig å overføre hele telefonboken i en operasjon.
*4 Det er ikke mulig å overføre en enkel post.
*5 Det er nødvendig å betjene mobiltelefonen etter at A2DP er tilkoplet.
*6 Det kan være at det ikke er mulig å kople til fra navigasjonsenheten. Vennligst kople til fra mobiltelefon.
*7 Det er ikke sikkert at det er mulig å registrere fra navigasjonsenheten.
*8 Det kan være at de ikke er mulig å registrere korrekt fra telefonen.
*9 Det kan være at det ikke er mulig å fortsette en samtale derom Bluetooth-forbindelsen blir frakoplet når det svares utgående/inngående under en samtale i navigasjonsenheten.
*10 Profilen kan bli automatisk tilkoplet selv om den er frakoplet med telefonen.
*11 Det er ikke sikkert at HFP vil bli gjenoppkoplet automatisk, avhengig av tilstanden til mobiltelefonen eller lydenheten.
*12 Det er ikke sikkert at det er mulig å ringe med navigasjonsenheten, avhengig av tilstanden til mobiltelefonen eller lydenheten.
*13 Det er ikke sikkert at det er mulig å endre privat modus til håndsfri modus med navigasjonsenheten.
*14 Det er ikke sikkert at det er mulig å vise innkommende telefonnummer korrekt.
*15 Det er ikke sikkert at ringetonen er tilgjengelig.
*16 Det er ikke sikkert at Bluetooth-forbindelsen vil bli tilkoplet dersom telefonen er låst.
*17 Data kan gå tapt ved overføring av hele telefonboken.
*18 Avspillingsmodus kan bli avbrutt dersom Bluetooth-forbindelsen brytes.
*19 Det er ikke sikkert at det er mulig å spille automatisk selv om Bluetooth koples til igjen.
*20 (Det er ikke sikkert at midlertidige stans, stans, spor opp, hurtig fremover, spor ned og hurtig bakover er tilgjengelig.)
*21 Lydhopp kan skje. Det er mulig å forbedre ved å kople til på nytt.
*22 Det er ikke sikkert at det er mulig å kople til igjen med A2DP, avhengig av tilstanden til mobiltelefonen eller lydenheten.
*23 Det er ikke sikkert at navigasjonsenhetens kontrollknapp er tilgjengelig.
*24 Det er ikke sikkert at DUN-dataoverføring er tilgjengelig når mobiltelefonen viser andre skjermbilder enn vente-skjermbildet.
*25 Det er ikke sikkert at lyden høres når Bluetooth koples til igjen automatisk. Vennligst kople til igjen manuelt.
*26 Det er ikke sikkert at utgående samtale er tilgjengelig, avhengig av mobiltelefonens tilstand.
*27 Det er ikke sikkert at det er mulig å kople enhetene sammen med mobiltelefon.
*28 Det kan være at det ikke er mulig å kople til DUN-profilen. Den kan begynne å kople til DUN-profilen når du begynner å spille av spor med A2DP.
*29 Det kan være at det ikke er mulig å kople til DUN, hvis forbindelsen er ustabil.
*30 A2DP kan være frakoplet når du berører knappen "STOP".
*31 Det er ikke sikkert at det er mulig å vise innkommende/utgående/ta et ringeskjermbilde eller utgående ringetone dersom profilen ble tilkoplet automatisk ved innkommende/utgående/ta en samtale.
*32 Det er ikke sikkert at det er mulig å kople til HFP automatisk når overføringen av telefonboken er ferdig eller blir avbrutt. Vennligst kople til igjen manuelt.
*33 Det er ikke sikkert at det er mulig å ringe en utgående samtale fra historikken over oppringte numre, mottatte samtaler eller tapte samtaler.
*34 Det er ikke sikkert at det er mulig å plassere en utgående samtale fra telefonboken.
*35 Historikken over samtaler, mottatte samtaler og tapte samtaler blandes sammen. De kan ikke overføres hver for seg.
*36 Det er ingen gjenværende informasjon i historikken over tapte samtaler.
*37 Oppringt samtale støttes ikke.

Gå tilbake til toppen av siden