CZ500E mobiltelefonkompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftede tilkoplingsmuligheter for CZ500E og mobiltelefoner fra forskjellige andre produsenter.

  • Listen med telefoner er ikke uttømmende, og representerer kun typer som er testet. Dersom en telefon ikke er opplistet, betyr dette nødvendigvis ikke at den ikke vil fungere.
  • Resultatene ble oppnådd med testing under visse betingelser ved fabrikken. Aktuelle resultater kan bli annerledes når produktene benyttes under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser kun testresultater, men garanterer ikke tilkoplingen.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, vennligst se dokumentasjonen som fulgte med den.


J : Tilgjengelig

N : Ikke tilgjengelig

- : Ingen funksjon

*1 Det er ikke mulig å sende mobiltelefonens ringetone via høyttaleren.
*2 Det er ikke mulig å registrere fra navigasjonsenheten. Vennligst registrer fra mobiltelefon.
*3 Det er ikke mulig å overføre hele telefonboken i en operasjon.
*4 Det er ikke mulig å overføre en enkel post.
*5 Det er nødvendig å betjene mobiltelefonen etter at A2DP er tilkoplet.
*6 Det kan være at det ikke er mulig å kople til fra navigasjonsenheten. Vennligst kople til fra mobiltelefon.
*7 Det er ikke sikkert at det er mulig å registrere fra navigasjonsenheten.
*8 Det kan være at de ikke er mulig å registrere korrekt fra telefonen.
*9 Det kan være at det ikke er mulig å fortsette en samtale derom Bluetooth-forbindelsen blir frakoplet når det svares utgående/inngående under en samtale i navigasjonsenheten.
*10 Profilen kan bli automatisk tilkoplet selv om den er frakoplet med telefonen.
*11 Det er ikke sikkert at HFP vil bli gjenoppkoplet automatisk, avhengig av tilstanden til mobiltelefonen eller lydenheten.
*12 Det er ikke sikkert at det er mulig å ringe med navigasjonsenheten, avhengig av tilstanden til mobiltelefonen eller lydenheten.
*13 Det er ikke sikkert at det er mulig å endre privat modus til håndsfri modus med navigasjonsenheten.
*14 Det er ikke sikkert at det er mulig å vise innkommende telefonnummer korrekt.
*15 Det er ikke sikkert at ringetonen er tilgjengelig.
*16 Det er ikke sikkert at Bluetooth-forbindelsen vil bli tilkoplet dersom telefonen er låst.
*17 Data kan gå tapt ved overføring av hele telefonboken.
*18 Avspillingsmodus kan bli avbrutt dersom Bluetooth-forbindelsen brytes.
*19 Det er ikke sikkert at det er mulig å spille automatisk selv om Bluetooth koples til igjen.
*20 (Det er ikke sikkert at midlertidige stans, stans, spor opp, hurtig fremover, spor ned og hurtig bakover er tilgjengelig.)
*21 Lydhopp kan skje. Det er mulig å forbedre ved å kople til på nytt.
*22 Det er ikke sikkert at det er mulig å kople til igjen med A2DP, avhengig av tilstanden til mobiltelefonen eller lydenheten.
*23 Det er ikke sikkert at navigasjonsenhetens kontrollknapp er tilgjengelig.
*24 Det er ikke sikkert at DUN-dataoverføring er tilgjengelig når mobiltelefonen viser andre skjermbilder enn vente-skjermbildet.
*25 Det er ikke sikkert at lyden høres når Bluetooth koples til igjen automatisk. Vennligst kople til igjen manuelt.
*26 Det er ikke sikkert at utgående samtale er tilgjengelig, avhengig av mobiltelefonens tilstand.
*27 Det er ikke sikkert at det er mulig å kople enhetene sammen med mobiltelefon.
*28 Det kan være at det ikke er mulig å kople til DUN-profilen. Den kan begynne å kople til DUN-profilen når du begynner å spille av spor med A2DP.
*29 Det kan være at det ikke er mulig å kople til DUN, hvis forbindelsen er ustabil.
*30 A2DP kan være frakoplet når du berører knappen "STOP".
*31 Det er ikke sikkert at det er mulig å vise innkommende/utgående/ta et ringeskjermbilde eller utgående ringetone dersom profilen ble tilkoplet automatisk ved innkommende/utgående/ta en samtale.
*32 Det er ikke sikkert at det er mulig å kople til HFP automatisk når overføringen av telefonboken er ferdig eller blir avbrutt. Vennligst kople til igjen manuelt.
*33 Det er ikke sikkert at det er mulig å ringe en utgående samtale fra historikken over oppringte numre, mottatte samtaler eller tapte samtaler.
*34 Det er ikke sikkert at det er mulig å plassere en utgående samtale fra telefonboken.
*35 Historikken over samtaler, mottatte samtaler og tapte samtaler blandes sammen. De kan ikke overføres hver for seg.
*36 Det er ingen gjenværende informasjon i historikken over tapte samtaler.
*37 Den kan kanskje ikke overføre / laste ned telefonliste på grunn av forhold i mobiltelefonen eller lydenheten.
*38 Den kan kanskje ikke laste ned anropslogg på grunn av forhold i mobiltelefonen eller lydenheten.
*39 Tegnene kan være forvrengt på grunn av tegnkodetypen.
*40 Navigasjon vil kanskje vise tilkoblet-ikon hvis du koblet fra lydporten (AG).
*41 Navigasjon vil kanskje ikke gå videre til å spille musikk etter en avbrutt samtale. Det kan hende at tidtakeren ikke vises heller.
*42 Prøv på nytt dersom tilkoblingen mislyktes.
*43 Bluetooth-tilkobling kan være ustabil og forstyrre bruken.
*44 Støy eller lydhopp kan forekomme hos begge parter ved oppringing.
*45 Bassen kan være svak.
*46 Den kan fryse noen ganger. Start bilen på nytt for å få den til å fungere som den skal.
*47 Den vil kanskje ikke kunne vise kategorier eller overføre nummeret, avhengig av nummerets kategoriinnstilling.
*48 Den vil kanskje kobles til automatisk uten at PIN-koden skrives inn.
*49 Den vil kanskje begynne å spille av musikk automatisk på mobiltelefonen ved tilkobling.
*50 Den kan ikke styres gjennom navigasjons-/lydenhet.
*51 Støtter ikke logg over mottatte anrop.
*52 Støtter ikke logg over utgående anrop.
*53 Lydporten (AG) vil kanskje vise tilkoblet-ikon hvis du ble koblet fra lydporten.
*54 Den kan kanskje ikke alltid høre tale ved mottak av innkommende anrop samtidig som musikk spilles. Start bilen på nytt for å få den til å fungere som den skal.
*55 Noen av telefonlistedataene kan ha gått tapt eller den overførte telefonlisten har en annen rekkefølge. Kun ett nummer kan overføres, de andre numrene vil gå tapt.

Gå tilbake til toppen av siden