Slovakia

Kompatibilita zariadenia FZ709E s mobilnými telefónmi

Na tejto stránke nájdete informácie o potvrdenej pripojiteľnosti zariadenia FZ709E k rôznym značkám mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, nemusí to znamenať, že nebude fungovať.
  • Výsledky sa získali testovaním v určitých podmienkach pri výrobe. Ak sa výrobky používajú v iných podmienkach a prostrediach, skutočné výsledky môžu byť odlišné.
  • Pomocou tohto zoznamu sa iba oznamujú výsledky testovania, ale nezaručuje sa pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.

  • V telefónnom zozname sa správne zobrazujú iba anglické písmená. Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
  • Po pripojení môže chvíľu trvať, kým sa diaľkové ovládanie vysielania prúdu zvukových údajov stane plne funkčné.
  • Keď je počas telefonickej konverzácie zapnutá jednotka vysielača a prijímača, zvuk sa nemusí vždy prenášať do systému. V takých prípadoch možno zvuk prenášať nasledujúcimi spôsobmi: – pomocou mobilného telefónu, – zrušením súkromného režimu pomocou stlačenia tlačidla LIST (ZOZNAM).
  • Čakajúci hovor a hovor s treťou stranou sa nepodporujú.

Odporúčania

  • Pri používaní súpravy hands-free s rozhraním Bluetooth nepoužívajte v mobilnom telefóne funkciu výstupu zvuku.
  • Nepripájajte viac než jedno zariadenie naraz, pretože sa tým môže ovplyvniť použiteľnosť systému. Pred pripojením iných zariadení odpojte pripojené zariadenie.


Áno: Dostupné

Nie: Nedostupné

–: Žiadna funkcia

*1 Diaľkové ovládanie vysielania prúdu zvukových údajov sa nepodporuje úplne.
*2 Po ukončení hovoru sa zruší spojenie na vysielanie prúdu zvukových údajov.
*3 Nepodporuje sa funkcia stavu batérie.
*4 Nepodporuje sa sieťový signál.
*5 Po ukončení hovoru sa prehrávač zvuku neobnoví automaticky.
*6 Po prenose zvuku do mobilného telefónu sa zruší spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, a preto zvuk nemožno preniesť späť do jednotky vysielača a prijímača.
*7 Ak z mobilného telefónu prichádza hovor v tichom režime, nepočuť žiadne zvonenie.
*8 Vysielaný prúd zvukových údajov sa nemusí prehrávať plynulo.
*9 Diaľkové ovládanie vysielania prúdu zvukových údajov nereaguje.
*10 Kým je spustený prehrávač zvuku, mobilný telefón nereaguje na opakované vytáčanie.
*11 Kým je spustený prehrávač zvuku, mobilný telefón nereaguje na odchádzajúci hovor. Počas vysielania prúdu zvukových údajov nemožno z jednotky vysielača a prijímača uskutočňovať odchádzajúce hovory.
*12 Funkcia opakovaného vytáčania vyžaduje dvojnásobné vykonanie príslušnej operácie.
*13 Hovor nemožno presmerovať do mobilného telefónu ani jednotky vysielača a prijímača.
*14 Počas prichádzajúceho hovoru nepočuť žiadne zvonenie.
*15 Funkcie pozastavenia, zastavenia, posunu na nasledujúcu skladbu, rýchleho posunu dopredu, posunu na predchádzajúcu skladbu a rýchleho posunu dozadu nemusia byť dostupné.
*16 Nemožno ovládať pomocou navigácie.
*17 Počas zvonenia je mikrofón aktivovaný.
*18 Z ponuky navigácie nemožno uskutočňovať odchádzajúce hovory.
*19 Počas hovoru sa na druhom konci linky môže vyskytnúť šum.
*20 Po ukončení hovoru sa môže automaticky spustiť prenos zvuku prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
*21 Po prepnutí na súkromný režim sa môže pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth ukončiť. Po prepnutí na režim handsfree znova pripojte zariadenia manuálne.
*22 Zvonenie bude vnútropásmové.

Naspäť na začiatok stránky