Slovakia

Kompatibilita zariadení CZ501E, CZ301E a FZ501E s mobilnými telefónmi

Na tejto stránke nájdete informácie o potvrdenej pripojiteľnosti zariadení CZ501E, CZ301E a FZ501E k rôznym značkám mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, nemusí to znamenať, že nebude fungovať.
  • Výsledky sa získali testovaním v určitých podmienkach pri výrobe. Ak sa výrobky používajú v iných podmienkach a prostrediach, skutočné výsledky môžu byť odlišné.
  • Pomocou tohto zoznamu sa iba oznamujú výsledky testovania, ale nezaručuje sa pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.

Poznámka k prenosu telefónneho zoznamu

  • Ak sa v telefónnom zozname nachádza iný ako alfanumerický znak, nemusí sa zobrazovať správne.
  • V závislosti od samotného telefónneho čísla môže prenos do telefónneho zoznamu zlyhať.
  • Ak telefónne čísla začínajú číslicami 00, normálny prenos čísla a mena nemusí byť dostupný. Pri prenose sa číslice 00 na začiatku čísla nahradia znakom +.
  • V závislosti od nastavenia kategórie nemusí byť k dispozícii prenos kategórie telefónneho čísla.
  • Ak má priezvisko viac ako deväť znakov, nemožno zobraziť kategóriu telefónneho čísla.


Y (Áno): Dostupné

N (Nie): Nedostupné

– : Žiadna funkcia

*1 Namiesto zvonenia mobilného telefónu sa prehrá zvonenie predvolené v navigačnej alebo zvukovej súprave.
*2 Nemožno zaregistrovať prostredníctvom navigačného zariadenia. Registráciu vykonajte z mobilného telefónu.
*3 Celý telefónny zoznam nemožno preniesť naraz.
*4 Nemožno preniesť jeden záznam.
*5 Po pripojení prostredníctvom protokolu A2DP musíte použiť mobilný telefón.
*6 Pripojenie prostredníctvom navigačného zariadenia nemusí byť dostupné. Pripojte sa z mobilného telefónu.
*7 Možno sa nebudete môcť správne zaregistrovať prostredníctvom navigačného zariadenia.
*8 Možno sa nebudete môcť správne zaregistrovať prostredníctvom telefónu.
*9 Ak sa počas odchádzajúceho a prichádzajúceho hovoru alebo pri odpovedaní na hovor prostredníctvom navigačného zariadenia zruší spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, telefón nemusí dokázať podržať hovor.
*10 Profil sa môže pripojiť automaticky, aj keď sa odpojil prostredníctvom telefónu.
*11 K protokolu HFP alebo A2DP sa v závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusíte opätovne pripojiť automaticky. Pripojte sa znova ručne.
*12 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii vytáčanie na navigačnom zariadení.
*13 Zmena súkromného režimu na režim handsfree prostredníctvom navigačného zariadenia nemusí byť dostupná.
*14 Nemusí sa správne zobraziť číslo prichádzajúceho hovoru.
*15 Zvonenie nemusí byť dostupné.
*16 Ak je telefón uzamknutý, spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa nemusí vytvoriť.
*17 Počas prenosu celého telefónneho zoznamu môže dôjsť k strate údajov.
*18 Ak sa zruší spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, režim prehrávania sa môže ukončiť.
*19 Po opätovnom pripojení alebo prerušení hovorom môže ostať prehrávanie hudby pozastavené.
*20 Funkcie Temporary Stop (Pozastavenie), Stop (Zastavenie), Track up (Posun na nasledujúcu skladbu), FF (Rýchly posunu dopredu), Track down (Posun na predchádzajúcu skladbu) a FB (Rýchly posunu dozadu) nemusia byť dostupné.
*21 Občas sa môže vyskytnúť prerušovaný zvuk. Príjem môžete zlepšiť opätovným pripojením zariadenia.
*22 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť možné opätovné pripojenie prostredníctvom protokolu A2DP.
*23 Ovládacie tlačidlo navigácie nemusí byť dostupné.
*24 Prenos údajov DUN nemusí byť dostupný, ak sa na mobilnom telefóne zobrazuje iná obrazovka než obrazovka čakania.
*25 Ak dôjde k automatickému obnoveniu pripojenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth, zvuk sa nemusí prehrávať. Pripojte sa k profilu znova ručne.
*26 V závislosti od stavu mobilného telefónu nemusí byť odchádzajúci hovor dostupný.
*27 Prostredníctvom mobilného telefónu sa možno nebudete môcť pripojiť k zariadeniu.
*28 Možno sa nebudete môcť pripojiť k profilu DUN. Ak prehrávate skladby prostredníctvom protokolu A2DP, môže sa spustiť pripájanie k profilu DUN.
*29 Pripojenie k profilu DUN nemusí byť dostupné, pretože je nestabilný.
*30 Ak sa dotknete tlačidla STOP (ZASTAVIŤ), pripojenie pomocou protokolu A2DP sa môže zrušiť.
*31 Ak sa profil automaticky pripojil počas prichádzajúceho hovoru, odchádzajúceho hovoru alebo jeho prijímania, nemusí byť dostupné zobrazenie obrazovky prichádzajúceho hovoru, odchádzajúceho hovoru alebo jeho prijímania, prípadne výstupné zvonenie.
*32 Ak sa prenos telefónneho zoznamu ukončil alebo zrušil, automatické pripojenie pomocou protokolu HFP nemusí byť dostupné. Pripojte sa znova ručne.
*33 Možno nebudete môcť uskutočniť odchádzajúci hovor z histórie vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.
*34 Možno nebudete môcť uskutočniť odchádzajúci hovor z telefónnych zoznamov.
*35 Histórie vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov sú zmiešané. Nemožno ich preniesť samostatne.
*36 V histórii zmeškaných hovorov nie sú žiadne informácie.
*37 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii prenos alebo prevzatie telefónneho zoznamu.
*38 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii prevzatie histórie hovorov.
*39 V závislosti od typu znakových kódov môžu byť znaky skreslené.
*40 Po odpojení od zvukovej brány sa môže v navigačnom zariadení naďalej zobrazovať ikona pripojenia.
*41 Po prerušení hovorom nemusí navigačné zariadenie pokračovať v prehrávaní hudby. Takisto sa nemusí zobrazovať časovač.
*42 Niekedy môže pripojenie zlyhať. V takom prípade to skúste znova.
*43 Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth môže byť nestabilné a brániť používaniu.
*44 Počas hovoru sa môže v oboch zariadeniach vyskytnúť šum alebo prerušovaný zvuk.
*45 Nízke tóny môžete počuť slabo.
*46 Niekedy môže prestať reagovať. Opätovným naštartovaním auta obnovte normálne fungovanie.
*47 V závislosti od nastavenia kategórie čísla nemusí byť dostupné zobrazenie kategórie ani prenos čísla.
*48 Môže sa pripojiť automaticky bez zadania kódu PIN.
*49 Po pripojení sa môže v mobilnom telefóne automaticky spustiť prehrávanie hudby.
*50 Nemožno ovládať pomocou navigačného alebo zvukového zariadenia.
*51 Nepodporuje sa história prijatých hovorov.
*52 Nepodporuje sa história vytočených hovorov.
*53 Po odpojení od zvukovej brány sa môže v zvukovej bráne naďalej zobrazovať ikona pripojenia.
*54 Ak počas prehrávania hudby prijmete prichádzajúci hovor, niekedy nemusíte počuť hlas. Opätovným naštartovaním auta obnovte normálne fungovanie.

Naspäť na začiatok stránky