Slovakia

Kompatibilita zariadení VX401E a VZ401E s mobilnými telefónmi

Na tejto stránke nájdete informácie o potvrdenej pripojiteľnosti zariadení VX401E a VZ401E k rôznym značkám mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, nemusí to znamenať, že nebude fungovať.
  • Výsledky sa získali testovaním v určitých podmienkach pri výrobe. Ak sa výrobky používajú v iných podmienkach a prostrediach, skutočné výsledky môžu byť odlišné.
  • Pomocou tohto zoznamu sa iba oznamujú výsledky testovania, ale nezaručuje sa pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.
  • Ak má priezvisko viac ako deväť znakov, nemožno zobraziť kategóriu telefónneho čísla.


Yes (Áno): Dostupné

No (Nie): Nedostupné

–: Žiadna funkcia

*1 Zvonenie mobilného telefónu nemožno prehrať cez reproduktor.
*2 Nemožno zaregistrovať prostredníctvom navigačného zariadenia. Registráciu vykonajte z mobilného telefónu.
*3 Celý telefónny zoznam nemožno preniesť naraz.
*4 Nemožno preniesť jeden záznam.
*5 Po pripojení prostredníctvom protokolu A2DP musíte použiť mobilný telefón.
*6 Pripojenie prostredníctvom navigačného zariadenia nemusí byť dostupné. Pripojte sa z mobilného telefónu.
*7 Pravdepodobne sa nebudete môcť správne zaregistrovať z navigačného zariadenia.
*8 Pravdepodobne sa nebudete môcť správne zaregistrovať z telefónu.
*9 Ak sa počas odchádzajúceho a prichádzajúceho hovoru alebo pri odpovedaní na hovor prostredníctvom navigačného zariadenia zruší spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, telefón nemusí dokázať podržať hovor.
*10 Profil sa môže pripojiť automaticky, aj keď sa odpojil prostredníctvom telefónu.
*11 K protokolu HFP sa v závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusíte opätovne pripojiť automaticky.
*12 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii vytáčanie v navigačnom zariadení.
*13 Zmena súkromného režimu na režim handsfree prostredníctvom navigačného zariadenia nemusí byť dostupná.
*14 Nemusí sa správne zobraziť číslo prichádzajúceho hovoru.
*15 Zvonenie nemusí byť dostupné.
*16 Ak je telefón uzamknutý, spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa nemusí vytvoriť.
*17 Počas prenosu celého telefónneho zoznamu môže dôjsť k strate údajov.
*18 Ak sa zruší spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, režim prehrávania sa môže ukončiť.
*19 Aj napriek obnoveniu pripojenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí byť k dispozícii automatické prehrávanie.
*20 Funkcie Temporary stop (Pozastavenie), Stop (Zastavenie), Track up (Posun na nasledujúcu skladbu), FF (Rýchly posunu dopredu), Track down (Posun na predchádzajúcu skladbu) a FB (Rýchly posunu dozadu) nemusia byť dostupné.
*21 Občas sa môže vyskytnúť prerušovaný zvuk. Príjem môžete zlepšiť opätovným pripojením zariadenia.
*22 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť možné opätovné pripojenie prostredníctvom protokolu A2DP.
*23 Ovládacie tlačidlo navigácie nemusí byť dostupné.
*24 Prenos údajov DUN nemusí byť dostupný, ak sa na mobilnom telefóne zobrazuje iná obrazovka než obrazovka čakania.
*25 Ak dôjde k automatickému obnoveniu pripojenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth, zvuk sa nemusí prehrávať. Pripojte sa k profilu znova ručne.
*26 V závislosti od stavu mobilného telefónu nemusí byť odchádzajúci hovor dostupný.
*27 Prostredníctvom mobilného telefónu sa možno nebudete môcť pripojiť k zariadeniu.
*28 Možno sa nebudete môcť pripojiť k profilu DUN. Ak prehrávate skladby prostredníctvom protokolu A2DP, môže sa spustiť pripájanie k profilu DUN.
*29 Pripojenie k profilu DUN nemusí byť dostupné, pretože je nestabilný.
*30 Ak sa dotknete tlačidla STOP (ZASTAVIŤ), pripojenie pomocou protokolu A2DP sa môže zrušiť.
*31 Ak sa profil automaticky pripojil počas prichádzajúceho hovoru, odchádzajúceho hovoru alebo jeho prijímania, nemusí byť dostupné zobrazenie obrazovky prichádzajúceho hovoru, odchádzajúceho hovoru alebo jeho prijímania, prípadne výstupné zvonenie.
*32 Ak sa prenos telefónneho zoznamu ukončil alebo zrušil, automatické pripojenie pomocou protokolu HFP nemusí byť dostupné. Pripojte sa znova ručne.
*33 Možno nebudete môcť uskutočniť odchádzajúci hovor z histórie vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.
*34 Možno nebudete môcť uskutočniť odchádzajúci hovor z telefónnych zoznamov.
*35 Histórie vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov sú zmiešané. Nemožno ich preniesť samostatne.
*36 V histórii zmeškaných hovorov nie sú žiadne informácie.
*37 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii prenos alebo prevzatie telefónneho zoznamu.
*38 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii prevzatie histórie hovorov.
*39 V závislosti od typu znakových kódov môžu byť znaky skreslené.
*40 Po odpojení od zvukovej brány sa môže v navigačnom zariadení naďalej zobrazovať ikona pripojenia.
*41 Po prerušení hovorom nemusí navigačné zariadenie pokračovať v prehrávaní hudby. Takisto sa nemusí zobrazovať časovač.
*42 Niekedy môže pripojenie zlyhať. V takom prípade to skúste znova.
*43 Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth môže byť nestabilné a brániť používaniu.
*44 Počas hovoru sa môže vyskytnúť šum alebo prerušovaný zvuk.
*45 Nízke tóny môžete počuť slabo.
*46 Niekedy môže prestať reagovať. Opätovným naštartovaním auta obnovte normálne fungovanie.
*47 V závislosti od nastavenia kategórie čísla nemusí byť dostupné zobrazenie kategórie ani prenos čísla.
*48 Môže sa pripojiť automaticky bez zadania kódu PIN.
*49 Po pripojení sa môže v mobilnom telefóne automaticky spustiť prehrávanie hudby.
*50 Nemusí byť dostupný prenos histórie hovorov.
*51 Nemusí byť dostupné vytáčanie hlasom.
*52 Počas synchronizácie telefónneho zoznamu alebo histórie hovorov sa môžu stratiť údaje alebo sa nemusia správne uložiť.
*53 Druhý hovor sa nemusí podporovať.
*54 Zobrazenie čísla druhého hovoru nie je dostupné.
*55 Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru nemusí byť dostupné.
*56 Zobrazenie čísla prichádzajúceho hovoru nie je dostupné.
*57 Z mobilného telefónu nemožno uskutočňovať odchádzajúce hovory.
*58 Nemožno odoslať oznamovací tón.
*59 Nemožno opakovane vytočiť číslo.
*60 Prepnutie režimu handsfree do súkromného režimu alebo naopak nemusí byť dostupné.
*61 Ak stlačíte klávesy 1 a 0 na odoslanie oznamovacieho tónu, môžete stlmiť zvuk.
*62 Nepodporuje prenos telefónneho zoznamu uloženého na karte SIM.

Naspäť na začiatok stránky