Thailand [ข้อมูลผลิตภัณฑ์]

บริการดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

ก่อนใช้บริการดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยินยอมปฏิบัติตาม “เงื่อนไขการใช้งาน”

เงื่อนไขการใช้งาน

คู่มือผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Clarion Co., Ltd. ห้ามนำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนออกเผยแพร่ใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถพิมพ์เอกสารได้หนึ่งสำเนาเพื่อใช้ส่วนบุคคลที่มิใช่เพื่อการค้า

ข้อผิดพลาดและเอกสารอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน บางครั้งอาจทำเป็นใบแทรกในคู่มือผลิตภัณฑ์ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์ แต่เอกสารทั้งหมดดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

ตามหลักการ คู่มือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้นำมาจากผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ครั้งเริ่มออกวางจำหน่าย เนื้อหาในคู่มือผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือข้อบังคับ และอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์หรือคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ ในกรณีที่ข้อมูลจำเพาะที่ท่านมีแตกต่างไปจากในคู่มือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

นอกจากนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือผลิตภัณฑ์ที่มากับผลิตภัณฑ์ คู่มือฉบับที่แก้ไขแล้วจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม คู่มือผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฉบับปรับปรุงทุกครั้งที่มีการแก้ไขคู่มือผลิตภัณฑ์ที่มากับผลิตภัณฑ์

รุ่นที่อ้างถึงในคู่มือผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้อาจไม่มีจำหน่าย เนื่องจากมีการยกเลิกผลิตภัณฑ์นั้นหรือด้วยเหตุผลอื่น

เว็บไซต์นี้ไม่มีคู่มือผลิตภัณฑ์ครบทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ Clarion ที่จำหน่ายอยู่ ถ้าท่านไม่พบคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอซื้อคู่มือนั้น อาจมีบางกรณีที่ท่านไม่สามารถหาซื้อคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ เนื่องจากมีการยกเลิกผลิตภัณฑ์นั้นหรือด้วยเหตุผลอื่น

คู่มือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เพื่อการอ้างอิงของลูกค้าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Clarion และได้รับการจัดทำขึ้นภายใต้การสันนิษฐานที่ว่าท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว ในบางกรณี Clarion อาจไม่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับคู่มือผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากผู้ที่ยังไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้

Clarion จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานบริการบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลจากความเสียหายของข้อมูล การหยุดชะงักของการให้บริการ การสูญหายของข้อมูลการจำหน่าย ฯลฯ) แม้ว่าจะมีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการอ้างสิทธิ์ความเสียหายหรือความรับผิดชอบดังกล่าวจากบุคคลที่สาม

บริการนี้อาจถูกระงับ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  1. หน้าแรก
  2. การสนับสนุน
  3. บริการดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

หน้าบนสุด