Thailand [ข้อมูลผลิตภัณฑ์]

เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Clarion (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ต่อไปนี้คือข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนข้อจำกัดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าท่านไม่ยินยอมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หรือไม่ต้องการปฏิบัติตาม โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

เนื้อหา (ทั้งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพ หรือเสียง และโปรแกรมต่างๆ) ของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ Clarion หรือ Clarion ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากบุคคลที่สาม ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ สนธิสัญญา ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ของแต่ละประเทศ ห้ามนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การผลิตซ้ำ การเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดสู่สาธารณะ การนำกลับมาใช้ และ/หรือการถ่ายโอน) โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

การใช้เครื่องหมายการค้า

“Clarion” ผลิตภัณฑ์ Clarion และชื่อผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายของบริการ หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Clarion Co., Ltd (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ คือชื่อที่เป็นทางการ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการบริการของบริษัทที่เป็นเจ้าของ บริษัทไม่ให้สิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าแก่ลูกค้าบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ห้ามใช้งานเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานเนื้อหาของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนเว็บไซต์) อย่างไรก็ตามบริษัทอนุญาตให้ใช้งานเครื่องหมายการค้าและเนื้อหา ตามการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดอย่างชัดแจ้ง

การรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา

เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหา และเพื่อทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์มีความทันสมัย อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกัน ไม่รับรอง หรือไม่กล่าวสนับสนุนเนื้อหาว่ามีความถูกต้อง ทันสมัย หรือสมบูรณ์

ข้อความที่แสดงการคาดการณ์ในอนาคต

เนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงข้อความที่แสดงการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นความคิดเห็นของผู้บริหารของบริษัทบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อความแสดงการคาดการณ์เหล่านี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยที่ไม่แน่นอนอย่างอื่น บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับประกันข้อความเหล่านี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านตัดสินใจด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณของตัวท่านเอง

การเชื่อมโยง

ท่านไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่อยู่บนไซต์อื่น ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายลามกอนาจาร หรือดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลหรือบริษัท เมื่อท่านเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ดังกล่าว (ในที่นี้จะเรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") มายังเว็บไซต์ของบริษัทไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหาย ที่เกี่ยวข้องกับและที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว บริษัทไม่ควบคุม หรือไม่รับรองเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน

เรายินดีรับฟังการตอบกลับ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และคำวิจารณ์อันมีค่าของท่านที่ส่งถึงเราทางเว็บไซต์ อีเมล หรือจดหมาย โปรดรับทราบว่าเราพิจารณาการตอบกลับ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และคำวิจารณ์ของท่านที่ส่งมาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ และเราพิจารณาว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ

กฎหมายและอำนาจศาลที่ใช้ควบคุม

เนื้อหาบนเว็บไซต์และข้อกำหนดต่างๆ ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ได้รับการควบคุมและตีความโดยกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.

Phase 3, Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang, MALAYSIA
 
TEL +60-4-6148-400
FAX +60-4-6439-108/6438-763

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการเผยแพร่เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์

  1. หน้าแรก
  2. เงื่อนไขการใช้งาน

หน้าบนสุด