Asia Region [ข้อมูลบริษัท]

  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ Clarion
  3. นโยบาย
  4. นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล โปรดมั่นใจได้ว่า Clarion จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
Clarion จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Clarion ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบของเรา
Clarion จะไม่จัดหา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม โดยปราศจากการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการจัดหาหรือการเปิดเผยนั้น ยกเว้นบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นผู้รับช่วงสัญญาที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ Clarion ขอรับรองว่าจะมีการนำวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมมาใช้ในหน่วยงานดังกล่าวที่ได้รับข้อมูลเหล่านั้น
Clarion และบริษัทในเครือจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่าน และในการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว หรือไม่ต้องการให้นำข้อมูลของท่านไปใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา โปรดเขียนข้อความแจ้งความจำนงสำหรับกรณีนั้นมาถึงเรา เมื่อได้รับคำร้องขอ เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ดังกล่าว
อนึ่ง ถ้าท่านต้องการยืนยัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ โปรดเขียนข้อความแจ้งความจำนงดังกล่าวถึงเรา เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองคำร้องขอของท่าน

คุกกี้

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเนื้อหา และเพื่อความสะดวกของท่านในการใช้งานเว็บไซต์
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่บันทึกอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ระบุไซต์/หน้าที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการใช้เว็บไซต์และเนื้อหา และจะไม่ถูกใช้เพื่อรับข้อมูลเฉพาะที่จะระบุถึงตัวบุคคล ยกเว้นว่าจะได้รับความยินยอมจากท่าน
ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแสดงกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับการส่งคุกกี้ได้จากเว็บไซต์ การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้อาจทำให้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ Clarion
  3. นโยบาย
  4. นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าบนสุด