Russian [Сведения об устройствах]

NX502E Software Update

Update procedure 1.
NX502E Software Update Instructions ( for MPU, MCU and BT )
*Please update the MPU software first
 
Update procedure 2.
NX502E Software Update Instructions ( for MPEG )
 
Update procedure 3.
NX502E Software Update Instructions ( for OS )
  1. Главная
  2. Поддержка
  3. Обновление ПО
  4. NX502E Software Update

Главная страница