Vietnam [Thông tin sản phẩm]

  1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Dịch vụ tải xuống hướng dẫn cài đặt

Dịch vụ tải xuống hướng dẫn cài đặt

Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng Dịch vụ tải xuống hướng dẫn cài đặt trên trang này, bạn phải đồng ý với "Điều khoản sử dụng" sau.

Điều khoản sử dụng

Hướng dẫn cài đặt trên trang này thuộc bản quyền của Clarion Co., Ltd. Việc phân phối lại trái phép toàn bộ hoặc một phần nội dung bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể in một bản sao để sử dụng cho cá nhân, không vì mục đích thương mại.

Bản hiệu đính và những tài liệu khác như vậy đôi khi được đóng gói cùng sản phẩm như phần phụ lục cho hướng dẫn cài đặt nhưng không phải tất cả những tài liệu như vậy đều xuất hiện trên trang này.

Theo nguyên tắc, hướng dẫn cài đặt xuất hiện trên trang này từ khi sản phẩm được bán lần đầu. Nội dung của hướng dẫn cài đặt có thể thay đổi mà không cần thông báo khi có thay đổi về thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc về quy định và có thể khác nhau tùy vào sản phẩm hoặc hướng dẫn cài đặt bạn sở hữu. Nếu có những khác biệt về thông số kỹ thuật của sản phẩm bạn sở hữu và hướng dẫn cài đặt trên trang này hoặc nếu bạn có câu hỏi về nội dung của trang này, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, nếu hướng dẫn cài đặt đi cùng sản phẩm được chỉnh sửa, phiên bản chỉnh sửa có thể được đăng trên trang này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, hướng dẫn cài đặt trên trang này không được cập nhật mọi chỉnh sửa của hướng dẫn cài đặt đi cùng sản phẩm.

Các mẫu tham khảo trong hướng dẫn cài đặt trên trang này có thể không có sẵn để mua do việc ngừng sản xuất sản phẩm hoặc những lý do khác.

Trang này không có hướng dẫn cài đặt cho mọi sản phẩm mà Clarion bán. Nếu bạn không thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt bạn cần, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng và mua hướng dẫn. Có thể có những trường hợp bạn không thể mua hướng dẫn cài đặt do việc ngừng sản xuất sản phẩm hoặc những lý do khác.

Những hướng dẫn cài đặt này là để khách hàng đã mua các sản phẩm của Clarion tham khảo và được soạn với giả thiết rằng sản phẩm đã được mua. Trong một số trường hợp, Clarion có thể không trả lời những câu hỏi về hướng dẫn cài đặt này từ những ai chưa mua sản phẩm.

Clarion không chịu trách nhiệm cho thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ trên trang này (bao gồm thiệt do hỏng dữ liệu, ngưng dịch vụ, mất thông tin bán, v.v.) ngay cả khi có thông báo rằng có thể phát sinh thiệt hại và khiếu nại trách nhiệm như vậy từ các bên thứ ba.

Dịch vụ này có thể bị ngừng hoặc thay đổi tình trạng mà không cần thông báo.

How to view PDF files

In order to view PDF files on this website, you need to install Adobe Acrobat Reader Version 6.0 or greater or the Adobe Reader plugin (both free downloads) onto your computer. If your computer does not have this software, you can download the appropriate version for your PC from Adobe’s website by clicking on the icon.
  1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Dịch vụ tải xuống hướng dẫn cài đặt

Đầu trang