Thailand

เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Clarion (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ต่อไปนี้คือข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนข้อจำกัดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าท่านไม่ยินยอมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หรือไม่ต้องการปฏิบัติตาม โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้


เนื้อหา (ทั้งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพ หรือเสียง และโปรแกรมต่างๆ) ของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ Clarion หรือ Clarion ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากบุคคลที่สาม ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ สนธิสัญญา ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ของแต่ละประเทศ ห้ามนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การผลิตซ้ำ การเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดสู่สาธารณะ การนำกลับมาใช้ และ/หรือการถ่ายโอน) โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

Windows

- Internet Explorer 5.0 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- Netscape 7.1 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- Opera 7.53 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- FireFox 1.0 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

Macintosh(OS X.2)

- Internet Explorer 5.2 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- Netscape 7.1 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- Safari 1.2 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- FireFox 1.0 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

Macintosh(OS 9.2)

- Internet Explorer 5.1 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

- Netscape 7.0 หรือเวอร์ชันหลังจากนี้

JavaScript

เว็บไซต์ Clarion มีเนื้อหาที่ใช้ JavaScript.

ถ้าคุณปิดการตั้งค่า JavaScript ของเบราว์เซอร์ อาจทำให้ไม่สามารถแสดงหน้าได้อย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้ตั้งค่าเปิดไว้ เพื่อให้สามารถดูเนื้อหาทั้งหมดได้

การใช้เครื่องหมายการค้า

“Clarion” ผลิตภัณฑ์ Clarion และชื่อผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายของบริการ หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Clarion Co., Ltd (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ คือชื่อที่เป็นทางการ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการบริการของบริษัทที่เป็นเจ้าของ บริษัทไม่ให้สิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าแก่ลูกค้าบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ห้ามใช้งานเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานเนื้อหาของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนเว็บไซต์) อย่างไรก็ตามบริษัทอนุญาตให้ใช้งานเครื่องหมายการค้าและเนื้อหา ตามการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดอย่างชัดแจ้ง

การรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา

เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหา และเพื่อทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์มีความทันสมัย อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกัน ไม่รับรอง หรือไม่กล่าวสนับสนุนเนื้อหาว่ามีความถูกต้อง ทันสมัย หรือสมบูรณ์

ข้อความที่แสดงการคาดการณ์ในอนาคต

เนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงข้อความที่แสดงการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นความคิดเห็นของผู้บริหารของบริษัทบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อความแสดงการคาดการณ์เหล่านี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยที่ไม่แน่นอนอย่างอื่น บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับประกันข้อความเหล่านี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านตัดสินใจด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณของตัวท่านเอง

การเชื่อมโยง

ท่านไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่อยู่บนไซต์อื่น ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายลามกอนาจาร หรือดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลหรือบริษัท เมื่อท่านเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • เมื่อนำเสนอชื่อของบริษัท โปรดแน่ใจว่าแสดงชื่อ “Clarion Co., Ltd.” หรือ “Clarion” ได้อย่างถูกต้อง เมื่อนำเสนอโลโก้ โปรดใช้ภาพกราฟิกที่แสดงไว้ด้านล่าง และห้ามเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำให้ผิดไปจากนี้
 • โปรดดูหัวข้อ “การใช้เครื่องหมายการค้า” สำหรับการใช้งานชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ดังกล่าว (ในที่นี้จะเรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") มายังเว็บไซต์ของบริษัทไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหาย ที่เกี่ยวข้องกับและที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว บริษัทไม่ควบคุม หรือไม่รับรองเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน

เรายินดีรับฟังการตอบกลับ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และคำวิจารณ์อันมีค่าของท่านที่ส่งถึงเราทางเว็บไซต์ อีเมล หรือจดหมาย โปรดรับทราบว่าเราพิจารณาการตอบกลับ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และคำวิจารณ์ของท่านที่ส่งมาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ และเราพิจารณาว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ

 • ว่าบริษัทไม่รับผิดชอบที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่เป็นข้อมูลความลับ
 • ว่าบริษัทไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ประเมิน หรือดัดแปลงแก้ไข
 • ว่าบริษัทมีอิสระในการใช้งาน (หรือไม่ใช้งาน) สิ่งเหล่านี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • ว่าไม่มีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใดๆ แนบมากับสิ่งเหล่านี้ และ
 • ว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบอื่นใดแก่ท่าน และ/หรือแก่บุคคลที่สาม

กฎหมายและอำนาจศาลที่ใช้ควบคุม

เนื้อหาบนเว็บไซต์และข้อกำหนดต่างๆ ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ได้รับการควบคุมและตีความโดยกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำบนเว็บไซต์ หรือการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่บันทึก อันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 • เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบางอย่าง
 • การจัดอันดับและข้อมูลจำเพาะ ตลอดจนลักษณะภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • รูปภาพอาจแสดงโทนสีที่แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะเฉพาะของจอภาพ
 • รูปภาพของจอภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นการวางภาพ
 • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic และสัญลักษณ์ D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories.
 • dts เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater System, Inc.
 • Microsoft Windows และ Windows CE Logo เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
 • iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Computer, Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่ระบุ
 • อุปกรณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการติดตั้งในรถยนต์โดยสาร ไม่แนะนำให้ใช้กับรถบรรทุก รถแทร็กเตอร์ รถออฟโรด เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เรือ และพาหนะอื่นที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน หรือกับรถจักรยานยนต์
 • ไม่มีการรับประกันว่าอุปกรณ์ทุกรายการในแคตาล็อกนี้เล่น CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW และ DVD±R/RW ได้
 • โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่ใกล้ที่สุดของท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในแคตาล็อก ข้อมูลจำเพาะ ตลอดจนชุดอุปกรณ์การติดตั้ง สำหรับรถรุ่นต่างๆ ที่ไม่พบในเว็บไซต์
 • ในกรณีที่ผู้ค้าปลีกไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของท่าน

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการเผยแพร่เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์

Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.

Phase 3, Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang, MALAYSIA

TEL +60-4-6148-400
FAX +60-4-6439-108/6438-763

กลับสู่ด้านบนของหน้า