Slovakia

Aktualizácia softvéru zariadení CZ501E, CZ501EG a CZ501ER

Tento softvér rieši nasledujúce problémy:

*problémy pri pripájaní prostredníctvom rozhrania Bluetooth,

*problémy pri zmene režimu jednoduchého ovládania po pripojení zariadení iPod a iPhone.

UPOZORNENIE

*Pred spustením aktualizácie skontrolujte verziu softvéru jednotky.

Pozrite si časť 3. Kontrola výsledku, ktorá je uvedená nižšie.

Ak softvér spĺňa nasledujúce podmienky, nemusíte jednotku aktualizovať.

・Ak je verzia softvéru VM-0118-1E a VS-0101-MX.

Ak je verzia softvéru jednotky napríklad VS-0096-MX, musíte ho aktualizovať pomocou súboru AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs.

Ak je verzia softvéru jednotky VM-0118-1E, nemusíte softvér aktualizovať.

*Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE jednotku.

*Počas aktualizácie nepoužívajte jednotku.

*Pri aktualizácii sa z pamäte jednotky vymažú predvolené rozhlasové frekvencie, nastavenia zvuku a úpravy nastavení.

Skôr než spustíte aktualizáciu, poznačte si všetky nastavenia uložené v pamäti.

1. Príprava

1.1. Prevzatie

Prevezmite súbor update_tool for CZ501E.zip.

Súbor je skomprimovaným archívom ZIP a pred skopírovaním do pamäťového zariadenia USB ho musíte dekomprimovať v počítači.

■update_tool for CZ501E.zip (837 kB)

Po dekomprimovaní tohto súboru sa v priečinku update_tool for CZ501E zobrazia dva súbory.

*CZ501MCU.BIN (129 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs (1 585 kB)

 

2. Aktualizácia

1) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbor CZ501MCU.BIN.

2) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie MCU UPG.

3) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa automaticky neobnovia jej nastavenia.

4) Vyberte pamäťové zariadenie USB z jednotky. Odstráňte všetky súbory uložené v pamäťovom zariadení USB.

5) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbor AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs.

6) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie SERVO UPGRADING.

7) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa jej režim automaticky nezmení na režim rádia.

8) Aktualizácia sa dokončila. Skontrolujte verziu softvéru jednotky.

3. Kontrola výsledku

1) Zapnite jednotku. V režime ladenia stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

2) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia VM-0118-1E.

3) Vložte ľubovoľný disk CD. V režime CD/MP3 stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

4) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia VS-0101-MX.

Naspäť na začiatok stránky