Slovakia

Aktualizácia softvéru zariadenia CZ301E

Tento softvér rieši nasledujúce problémy:

*vymazanie pamäte po zmene pásma v režime ladenia,

*problémy pri prenose telefónneho zoznamu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

UPOZORNENIE

*Pred spustením aktualizácie skontrolujte verziu softvéru jednotky.

Pozrite si časť 3. Kontrola výsledku, ktorá je uvedená nižšie.

Ak softvér spĺňa nasledujúce podmienky, nemusíte jednotku aktualizovať.

・Ak je verzia softvéru novšia ako VM-0104.

・Ak je verzia softvéru novšia ako VS-0101.

Ak je verzia softvéru jednotky napríklad VM-0103 a VS-0101, musíte ho aktualizovať pomocou verzie CZ301EMCU, ale nemusíte ho aktualizovať pomocou súboru AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs ani AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs.

*Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE jednotku.

*Počas aktualizácie nevykonávajte v jednotke žiadne operácie.

*Pri aktualizácii sa z pamäte jednotky vymažú predvoľby rozhlasových staníc, nastavenia zvuku a úpravy nastavení.

Skôr než spustíte aktualizáciu, poznačte si všetky nastavenia uložené v pamäti.

1. Príprava

1.1. Prevzatie

Prevezmite súbor update_tool for CZ301E.zip.

Súbor je skomprimovaným archívom ZIP a pred skopírovaním do pamäťového zariadenia USB ho musíte dekomprimovať v počítači.

■update_tool for CZ301E.zip (1 636 kB)

Po dekomprimovaní tohto súboru sa v priečinku update_tool for CZ301E zobrazia tri súbory.

*CZ301EMCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

 

2. Aktualizácia

1) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbor CZ301EMCU.BIN.

2) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie MCU UPG.

3) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa automaticky neobnovia jej nastavenia.

4) Vyberte pamäťové zariadenie USB z jednotky. Odstráňte všetky súbory uložené v pamäťovom zariadení USB.

Upozornenie

Pred spustením aktualizácie skontrolujte verziu softvéru jednotky.

1) ZAPNITE jednotku.

2) Vložte ľubovoľný disk CD. (Zmeňte režim CD/MP3.)

3) Stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

4) Zobrazí sa verzia VS-XXXX alebo VS-XXXX-MX.

Ak je verzia softvéru VS-XXXX, musíte skopírovať súbor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs.

Ak je verzia softvéru VS-XXXX-MX, musíte skopírovať súbor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs.

Ak je verzia obslužného softvéru napríklad VS-0090, musíte skopírovať súbor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs.

Ak je verzia obslužného softvéru VS-0090-MX, musíte skopírovať súbor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs.

5) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs alebo AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs.

6) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie SERVO UPGRADING.

7) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa jej režim automaticky nezmení na režim rádia.

8) Aktualizácia sa dokončila. Skontrolujte verziu softvéru jednotky.

3. Kontrola výsledku

1) Zapnite jednotku. V režime ladenia stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

2) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia VM-0104.

3) Vložte ľubovoľný disk CD. V režime CD/MP3 stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

4) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia VS-0104 alebo VS-0104-MX.

Naspäť na začiatok stránky