Slovak [Informácie o výrobkoch]

  1. Domov
  2. Podpora
  3. Aktualizácia softvéru
  4. Aktualizácia softvéru zariadenia NX405E

Aktualizácia softvéru zariadenia NX405E

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Úvod
Kým začnete so sťahovaním a inštaláciou aktualizácie softvéru, stiahnite a vytlačte si tento postup aktualizácie zariadenia NX405EJe dôležité, aby sa tento postup vykonával v poradí popísanom v tomto dokumente, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že zariadenie NX405E stratí prevádzkovú schopnosť.
 
Pred vykonaním aktualizácie skontrolujte verziu softvéru svojho zariadenia. Pozrite si krok 3. Confirm result (Kontrola výsledku) na konci tohto dokumentu. Ak sa softvérová verzia vášho zariadenia zhoduje s verziami uvedenými v kroku 3. Confirm result (Kontrola výsledku), zariadenie NX405E je aktuálne a nie je potrebné vykonať aktualizáciu softvéru.
 
Upozornenie: Aktualizáciu softvéru nevykonávajte, kým je vozidlo v prevádzke. Počas aktualizácie neprerušujte napájanie zariadenia NX405E. Pred vykonaním procesu aktualizácie si nezabudnite poznačiť všetky nastavenia (Settings), pretože budú obnovené výrobné nastavenia.
Požiadavky
• Počítač so systémom Windows, internetovým pripojením a nainštalovaným programom na komprimáciu/dekomprimáciu súborov .zip.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Prázdna karta microSD s kapacitou pamäte minimálne 256 MB.
• Čítačka kariet microSD pre daný počítač.
1. Príprava
1) Stiahnite si súbor NX405E.zip a uložte ho na pracovnú plochu počítača.
 
Súbory sú komprimované vo formáte .zip a pred skopírovaním na prázdnu kartu microSD ich budete musieť rozbaliť v počítači.

NX405E.zip (približne 47,1 MB)

Keď sa súbor dekomprimuje, uvidíte jeden priečinok
 
Priečinok: SW_Update
2. Aktualizácia
1) Priečinok SW_Update skopírujte na prázdnu  kartu microSD.
2) Zariadenie NX405E vypnite vypnutím zapaľovania vozidla a vyberte kartu microSD s navigáciou, ktorá je momentálne zasunutá v ľavom hornom rohu obrazovky.
 
Poznámka: Údaje navigačnej mapy sú obsiahnuté na pôvodnej karte microSD s navigáciou. Dávajte pozor, aby ste pôvodnú kartu microSD s navigáciou nestratili ani nepoškodili.
 
3) Kartu microSD s aktualizáciou zasuňte do zásuvky na kartu microSD a potom zapnite zariadenie NX405E.
4) Dotknite sa tlačidla PRESS HERE TO UPDATE (STLAČENÍM TOHTO TLAČIDLA SPUSTIŤ AKTUALIZÁCIU).
NX405E-01
5) Dotknite sa tlačidla OK.
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Poznámka: Kým sa aktualizácia nedokončí, zariadenie NX405E neodpájajte, neprerušujte spojenie ani nevypínajte. Vykonanie tejto časti aktualizácie bude trvať asi 7 minút.
6) Po dokončení aktualizácie vypnite a znova zapnite napájanie zariadenia.
7) Podľa pokynov na obrazovke správne kalibrujte dotykovú obrazovku. Špičkou prsta alebo pomocou pera určeného na dotykovú obrazovku sa čo najpresnejšie dotknite terčov (+).
NX405E-03
8) Po dokončení krokov kalibrácie dotykovej obrazovky ukončite režim kalibrácie dotykom na ľubovoľnom mieste obrazovky. Zariadenie NX405E obnoví zobrazenie kroku 2.– (4)
9) Zariadenie NX405E vypnite vypnutím zapaľovania vozidla a vyberte kartu microSD s aktualizáciou, ktorá je momentálne vložená.
10) Kartu microSD s navigáciou zasuňte do zásuvky na kartu microSD a zapnite zariadenie NX405E.
3. Kontrola výsledku
3-1. APLIKÁCIA
1) Stlačte tlačidlo MENU (PONUKA), ktoré sa nachádza na horizontálnej ľavej časti predného panelu.
2) Dotknite sa tlačidla Settings (Nastavenia).
NX405E-04
3) Posuňte sa na koniec zoznamu karty General (Všeobecné).
NX405E-05
4) Dotknite sa tlačidla Set (Nastaviť) pod položkou Version (Verzia).
NX405E-06
5) Skontrolujte, či sa nasledujúce verzie softvéru úspešne aktualizovali.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. Bluetooth
1) Stlačte tlačidlo MENU (PONUKA), ktoré sa nachádza na horizontálnej ľavej časti predného panelu.
2) Dotknite sa ikony TEL.
NX405E-08
3) Dotknite sa tlačidla Settings (Nastavenia) na obrazovke TEL.
NX405E-09
4) Skontrolujte, či sa nasledujúce verzie softvéru úspešne aktualizovali.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Domov
  2. Podpora
  3. Aktualizácia softvéru
  4. Aktualizácia softvéru zariadenia NX405E

Domovská stránka