Czech [Produktové informace]

  1. Domů
  2. Podpora
  3. Kompatibilita
  4. Kompatibilita s mobilními telefony pro volání handsfree a přehrávání zvuku (prostřednictvím Bluetooth)
  5. Poznámky k funkcím rozhraní Bluetooth

Poznámky k funkcím rozhraní Bluetooth

Poznámky k jednotlivým funkcím

C1 Připojení z navigace nebo audiojednotky nemusí být dostupné, připojte se z mobilního telefonu.
C2 Registrace z navigace nebo audiojednotky nemusí být dostupná, zaregistrujte se z mobilního telefonu.
C3 Registrace z mobilního telefonu nemusí být dostupná, zaregistrujte se z navigace nebo audiojednotky.
C4 Může dojít automaticky k opětovnému připojení, i když došlo k odpojení telefonem.
C5 Automatické připojení nemusí být dostupné, připojte se ručně.
C6 Normální funkce nemusí být dostupné, pokud je mobilní telefon vypnut nebo na něm není zobrazena domovská obrazovka.
C7 Normální zobrazení nemusí být dostupné.
C8 Někdy může navigace nebo audiojednotka přestat reagovat. Vypněte motor a znovu nastartujte.
C9 Připojení Bluetooth může být nestabilní.
C10 Připojení z mobilního telefonu nemusí být dostupné, připojte se z navigace nebo audiojednotky.

Poznámky k funkci hands-free

H1 Místo zvuku vyzvánění nastaveného ve smartphonu bude použit předem nastavený zvuk vyzvánění navigace nebo audiojednotky.
H2 Při uskutečňování příchozího nebo odchozího hovoru nemusí být možné udržet hovor v případě odpojení připojení Bluetooth.
H3 Nemusí fungovat přepnutí do režimu hands-free nebo soukromého režimu z navigace nebo audiojednotky. Proveďte příslušnou činnost na mobilním telefonu.
H4 Může se stát, že nezazní vyzváněcí tón při odchozím hovoru.
H5 Může se stát, že nezazní vyzváněcí tón při příchozím hovoru.
H6 Normální funkce nemusí být dostupné, pokud je mobilní telefon uzamčen.
H7 Nemusí fungovat vytáčení z navigace nebo audiojednotky.
H8 Připojení z mobilního telefonu nemusí být dostupné, připojte se z navigace nebo audiojednotky.
H9 Při uskutečňování příchozího nebo odchozího hovoru se v případě aktivace připojení Bluetooth nemusí zobrazit obrazovka hovoru nebo se nemusí ozvat normální zvuk vyzvánění.
H10 Nemusí fungovat vytáčení z telefonního seznamu nebo historie hovorů. Vytáčejte pomocí numerické klávesnice.
H11 Nemusí být dostupná historie hovorů.
H12 Při uskutečňování příchozího nebo odchozího hovoru se nemusí zobrazit jméno nebo číslo.
H13 Nemusí být k dispozici funkce DTMF (0-9, #, *).
H14 Může se projevit zhoršená kvalita zvuku hovoru.
H15 Při přehrávání hudby přes zvukové rozhraní Bluetooth nemusí být možné přijmout příchozí hovor.
H16 Nemusí být možné přidržet hovor pomocí tlačítka přidržení na navigaci nebo audiojednotce nebo se nemusí podařit obnovit přidržený hovor.
H17 Nemusí být možné odmítnout příchozí hovor.
H18 Může dojít k odpojení hovoru v případě dalšího příchozího hovoru.

Poznámky k funkci přenosu telefonního seznamu

O1 Historie hovorů se může přenést bez označení hovorů jako odchozích, příchozích nebo zmeškaných.
O2 Přenesení nebo stažení telefonního seznamu nemusí být možné v závislosti na stavu mobilního telefonu a navigace nebo audiojednotky.
O3 Normální přenesení historie hovorů nemusí být dostupné;
O4 Může dojít ke zkomolení znaků (zejména pokud položky obsahují speciální znaky a symboly, například „☆“)
O5 Není možné přenést telefonní seznam na SIM kartě, telefonní seznam v mobilním telefonu však přenést lze.
O5 Není možné přenést telefonní seznam v mobilním telefonu, telefonní seznam na SIM kartě však přenést lze.
O7 Při přenosu může dojít ke ztrátě nebo nesprávnému přenosu dat.
O8 Po přenesení telefonního seznamu nemusí fungovat opětovné automatické připojení k zařízení s profilem HFP nebo A2DP.
O9 Pořadí položek telefonního seznamu se může lišit od pořadí v mobilním telefonu.

Poznámky k funkci Audio

A1 Nemusí být dostupná některá tlačítka pro přehrávání zvuku.
A2 V případě automatického opětovného připojení nebo odpojení nebo přerušení hovorem či při přepnutí na jiný zdroj zvuku při přehrávání hudby může dojít ke ztrátě stability. Proveďte ručně opětovné připojení.
A3 Po příchozím hovoru nebo přenosu dat nebo přepnutí režimu při přehrávání hudby může být nastaven režim pozastavení.
A4 Občas může docházet k vynechávání zvuku.
A5 Při přepnutí na jiný zdroj zvuku se nemusí ozvat žádný zvuk.
A6 Nemusí fungovat ovládání z navigace nebo audiojednotky.
A7 Při přepnutí na jiný zdroj zvuku nebo při příchozím hovoru nebo při vypnutí navigace může mobilní telefon pokračovat v přehrávání hudby bez zvuku.

Poznámky k funkci datového přenosu

D1 Datová komunikace nemusí být dostupná, pokud je současně aktivováno připojení A2DP.
D2 Datová komunikace může být nestabilní.

Upozornění pro používání připojení Bluetooth

Profil

Chcete-li používat funkce rozhraní Bluetooth, musí být mobilní telefon kompatibilní s následujícími profily:

Ovládání

Přenos telefonního seznamu

U některých jednotek se v případě, že je telefonní číslo přeneseno/zaregistrováno z mobilního telefonu se znakem – (spojovník), nemusí při příchozím hovoru zobrazit jméno volajícího.
K této situaci dochází většinou u smartphonů.

Zvuk přes rozhraní Bluetooth

●Při souběhu činností, například ovládání jednotky, hlasových pokynech navigace a příchozích hovorech může dojít k nestabilitě přehrávání přes rozhraní Bluetooth.
 
●Pokud je v mobilním telefonu nainstalováno více přehrávačů hudby, může při přehrávání přes rozhraní Bluetooth dojít k současnému spuštění přehrávání hudby. V takovém případě po spuštění přehrávání zavřete
všechny přehrávače hudby kromě výchozího přehrávače.
 
●Upozornění: Při přehrávání hudby (přes kabel) ze zařízení iPhone (včetně zařízení iPod touch/iPad), které je současně nastaveno jako zařízení pro hands-free (Bluetooth),
se může při opětovném připojení rozhraní Bluetooth přehrávání hudby zastavit kdykoli v rozmezí od několika sekund do několika minut. V takovém případě:
Odpojte a znovu připojte kabel USB zařízení iPhone
nebo
znovu spusťte přehrávání z jednotky a přepněte na obrazovce připojení audio výstup zařízení iPhone z možnosti Bluetooth na Konektor kolébky.
nebo
pokud jej nebudete používat jako zařízení Bluetooth, VYPNĚTE Bluetooth na jednotce nebo v zařízení iPhone.
 
●Upozornění: Pokud se zařízení Bluetooth pro připojení zvuku a zařízení pro hands-free liší,
může se stát, že při připojení mobilního telefonu jako zařízení pro hands-free a při připojení dalších mobilních telefonů nebo zařízení iPod Touch/iPad jako audiozařízení Bluetooth (bez profilu HFP) se při automatickém připojení audiozařízení Bluetooth připojí s profilem HFP a neumožní provádět hovory nebo odstranit registraci zařízení pro hands-free/telefonního seznamu uloženého v jednotce. V takovém případě vypněte funkci automatického připojení zařízení pro přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth a připojte zvuk přes rozhraní Bluetooth ručně, až zařízení pro hands-free dokončí automatické připojení.
 
●Obrazovku přehrávání a funkce lze ovládat přes Bluetooth Audio.
Dostupné možnosti ovládání a zobrazení závisí na verzi profilu AVRCP v jednotce a v mobilním telefonu.
 
AVRCP 1.0: Přehrávání, pozastavení, stopa nahoru/stopa dolů, rychlý posun vpřed, posun zpět
AVRCP 1.3: Kromě funkcí verze 1.0 umožňuje zobrazit informace o skladbě, jako je skladba / interpret / uplynulý čas
AVRCP 1.4: Kromě funkcí verze 1.3 nabízí funkce složek
 
Tyto funkce fungují jen v případě, že jednotka i mobilní telefon mají stejnou verzi. Pokud se verze liší, budou dostupné funkce odpovídající nižší verzi.
V závislosti na technických parametrech mobilního telefonu nemusí být některé funkce dostupné ani v případě, že mají stejnou verzi.
  1. Domů
  2. Podpora
  3. Kompatibilita
  4. Kompatibilita s mobilními telefony pro volání handsfree a přehrávání zvuku (prostřednictvím Bluetooth)
  5. Poznámky k funkcím rozhraní Bluetooth

Domovská stránka