Thailand

การพัฒนาสื่อเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMI)

การพัฒนาสื่อเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMI)

Clarion พยายามค้นหาความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความรู้ความชำนาญของเราเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมพิเศษภายในรถ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกตามหลักสรีระศาสตร์ โดยยึดเอาแนวคิดในการสร้างสื่อเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMI) เพื่อค้นหาความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร เราได้พยายามปรับปรุง HMI โดยใช้วิธีการต่างๆ ไม่เพียงแต่ทางด้านฮาร์ดแวร์ เช่น จำนวน ขนาด และตำแหน่งที่ตั้งของปุ่มต่างๆ เท่านั้น แต่รวมถึงซอฟต์แวร์ เช่น การออกแบบแผนที่ ตรรกะในการใช้งาน ลำดับชั้นของเมนูหรือข้อความแนะนำการใช้งานบนหน้าจอ LCD

กลับสู่ด้านบนของหน้า