NX501A ความเข้ากันได้กับโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลความเข้ากันได้นี้อ้างอิงจากเฟิร์มแวร์โมดูล Bluetooth ของ NX501A เวอร์ชัน 3.23.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2554


หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อซึ่งได้รับการยืนยันแล้วของ NX501A กับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ

 • รายการโทรศัพท์ที่แสดงเป็นเพียงบางรุ่นและใช้เพื่อเป็นตัวอย่างทดสอบเท่านั้น โทรศัพท์รุ่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานไม่ได้
 • ผลที่ได้รับอ้างอิงจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของโรงงาน ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไข
  และในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 • รายการนี้แสดงผลลัพธ์จากการทดสอบเท่านั้น และไม่ได้รับประกันถึงความสามารถในการเชื่อมต่อ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมโทรศัพท์
 • สำหรับกรณีนี้ ฟังก์ชันควบคุมระดับเสียงการโทรอัตโนมัติจะทำงาน ระดับเสียงการโทรอาจไม่เสถียรในตอนเริ่มโทร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการสื่อสารหรือรุ่นของโทรศัพท์

ประกาศเกี่ยวกับการถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์

 • การแสดงผลอาจจะไม่ปกติเมื่อใส่เฉพาะอักขระตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวพยัญชนะปนกันในสมุดโทรศัพท์
 • การถ่ายโอนหมวดหมู่หมายเลขโทรศัพท์อาจทำไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหมวดหมู่
 • สามารถบันทึกได้มากสุดคือ โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่องและสมุดโทรศัพท์ 100 เล่มต่อเครื่อง เมื่อถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์ทุกเล่ม สมุดโทรศัพท์
  และหมายเลขที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์หลายเล่มที่จะถูกถ่ายโอนนั้นขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือ


ใช่: มี

ไม่ใช่: ไม่มี

-: ไม่มีฟังก์ชัน

กลับสู่ด้านบนของหน้า