CZ500A ความเข้ากันได้กับโทรศัพท์มือถือ

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อซึ่งได้รับการยืนยันแล้วของ CZ500A กับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ

  • รายการโทรศัพท์ที่แสดงเป็นเพียงบางรุ่นและใช้เพื่อเป็นตัวอย่างทดสอบเท่านั้น โทรศัพท์รุ่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานไม่ได้
  • ผลที่ได้รับอ้างอิงจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของโรงงาน ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไข
    และในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
  • รายการนี้แสดงผลลัพธ์จากการทดสอบเท่านั้น และไม่ได้รับประกันถึงความสามารถในการเชื่อมต่อ
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมโทรศัพท์


ใช่: มี

ไม่ใช่: ไม่มี

-: ไม่มีฟังก์ชัน

*1 ไม่สามารถส่งออกเสียงริงโทนของโทรศัพท์มือถือจากลำโพง
*2 ไม่สามารถบันทึกจากระบบนำทางได้ โปรดบันทึกจากโทรศัพท์มือถือ
*3 ไม่สามารถถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์ทั้งเล่มได้ในคราวเดียว
*4 ไม่สามารถถ่ายโอนรายการเพียงรายการเดียว
*5 จำเป็นต้องใช้งานโทรศัพท์มือถือหลังเชื่อมต่อ A2DP แล้ว
*6 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อจากระบบนำทาง โปรดเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือ
*7 อาจไม่สามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องจากระบบนำทาง
*8 อาจไม่สามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องจากโทรศัพท์
*9 โทรศัพท์อาจใช้สำหรับการโทรไม่ได้หากการเชื่อมโยง Bluetooth ถูกตัดการเชื่อมต่อขณะที่มีสายเข้า/สายออก/รับสายบนระบบนำทาง
*10 โปรไฟล์อาจเชื่อมต่ออัตโนมัติแม้เมื่อถูกตัดการเชื่อมต่อโดยโทรศัพท์
*11 HFP อาจไม่เชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโทรศัพท์มือถือหรือชุดเครื่องเสียง
*12 อาจไม่สามารถหมุนหมายเลขบนระบบนำทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโทรศัพท์มือถือหรือชุดเครื่องเสียง
*13 อาจไม่สามารถเปลี่ยนโหมดส่วนตัวเป็นโหมดแฮนด์ฟรีโดยระบบนำทาง
*14 อาจไม่สามารถแสดงหมายเลขโทรศัพท์สายเข้าได้อย่างถูกต้อง
*15 ริงโทนอาจใช้งานไม่ได้
*16 การเชื่อมโยง Bluetooth อาจเชื่อมต่อไม่ได้ถ้าโทรศัพท์ถูกล็อค
*17 ข้อมูลอาจสูญหายขณะถ่ายโอนข้อมูลจากสมุดโทรศัพท์ทั้งเล่ม
*18 โหมด เล่น อาจยุติถ้าการเชื่อมโยง Bluetooth ถูกตัดการเชื่อมต่อ
*19 อาจไม่สามารถเล่นได้อัตโนมัติแม้จะเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่แล้ว
*20 (หยุดชั่วคราว หยุด เลื่อนแทร็คขึ้น กรอไปข้างหน้า เลื่อนแทร็คลง และกรอถอยหลังอาจใช้งานไม่ได้)
*21 อาจมีอาการเสียงสะดุด สามารถแก้ไขได้โดยการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
*22 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ A2DP ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโทรศัพท์มือถือหรือชุดเครื่องเสียง
*23 ปุ่มควบคุมของระบบนำทางอาจใช้งานไม่ได้
*24 การถ่ายโอนข้อมูล DUN อาจทำไม่ได้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือใดๆ ยกเว้นบนหน้าจอรอ
*25 เสียงอาจไม่ออกมาเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth อีกครั้งโดยอัตโนมัติ โปรดเชื่อมต่อโปรไฟล์อีกครั้งด้วยตัวเอง
*26 การโทรออกอาจทำไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโทรศัพท์มือถือ
*27 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและกันได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
*28 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อโปรไฟล์ DUN การเชื่อมต่อ DUN อาจเริ่มขึ้นเมื่อคุณเล่นแทร็คด้วย A2DP
*29 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ DUN ได้เพราะการเชื่อมต่อไม่เสถียร
*30 A2DP อาจตัดการเชื่อมต่อเมื่อคุณแตะปุ่ม "STOP"
*31 อาจไม่สามารถแสดงหน้าจอสายเข้า/สายออก/รับสายหรือเปิดเสียงริงโทนถ้าโปรไฟล์เชื่อมต่ออัตโนมัติขณะสายเข้า/สายออก/รับสาย
*32 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ HFP อัตโนมัติเมื่อการถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์สิ้นสุดหรือถูกยกเลิก โปรดเชื่อมต่ออีกครั้งด้วยตัวเอง
*33 อาจไม่สามารถโทรออกจากประวัติการหมุนหมายเลข ประวัติการรับสาย หรือประวัติสายที่ไม่ได้รับ
*34 อาจไม่สามารถโทรออกจากสมุดโทรศัพท์
*35 ประวัติการหมุนหมายเลข ประวัติการรับสาย และประวัติสายที่ไม่ได้รับจะถูกรวมเข้าด้วยกัน และไม่สามารถถ่ายโอนแยกต่างหาก
*36 ไม่มีข้อมูลเหลืออยู่ในประวัติสายที่ไม่ได้รับ

กลับสู่ด้านบนของหน้า