Thailand

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท Clarion ตระหนักดีว่าการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหนี่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการ องค์กร เราจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในด้านการออกแบบ การผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ข้อมูลที่ติดตั้งในรถยนต์เป็นหลัก โดยการส่งเสริมแนวคิด "Monozukuri" (การสร้างผลิตภัณฑ์) ในระดับสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม และจะพยายามสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

1) เราจะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กำหนดวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ ลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อม

2) เราจะส่งเสริมความพยายามในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ สารอันตราย และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

3) เราจะส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมของเราและพยายามบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

4) เราจะนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการเกิดของเสียและส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างสังคมแห่งการนำกลับมาใช้ใหม่

5) เราจะพยายามสร้างโลกสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพิทักษ์ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการบรรเทาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา

6) เราจะนำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้เพื่อขจัดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ำเสีย

และการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารพิษจากสำนักงานและโรงงาน

7) เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดที่รับทราบโดยกลุ่มบริษัท และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

8) เราจะแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวด ล้อมให้พนักงานทุกคน

9) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และเราจะส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง เอกสารอื่นๆ ไปยังภายนอกบริษัทอย่างจริงจัง

11 มีนาคม 2008

ทัตซูฮิโกะ อิซูมิ

ประธานบริษัท

กลับสู่ด้านบนของหน้า