ปรัชญาบริษัท

ความมุ่งมั่นของบริษัท

Clarion พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น โดยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเสียง ข้อมูล และการใช้งานของมนุษย์ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร

  • สร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอด
  • สร้างค่านิยมใหม่ด้วยแนวความคิดและเทคโนโลยีต้นฉบับ
  • เคารพความเป็นบุคคลและความสามารถของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขึ้นในองค์กร
  • รักษาภาพพจน์ที่แข็งแกร่งของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ และความทุ่มเทที่มีให้กับสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติภารกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในฐานะประชาชนผู้หนึ่ง เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
  • สร้างผลกำไรให้บริษัทและรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจ

ความมุ่งมั่นในการดำเนินการ

  • "ความปรารถนาอันแรงกล้า"- เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของเราด้วยนวัตกรรมที่มีและความกล้าหาญของเรา
  • "ความคิดสร้างสรรค์"- เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างค่านิยมใหม่และเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง
  • "ความจริงใจ" - เราทำงานหนักด้วยศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าสมกับความไว้วางใจที่ประชาชนมีให้เรา

กลับสู่ด้านบนของหน้า