การสร้างระบบควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ

Clarion ยอมรับว่าการปฏิบัติตามกฎเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุภารกิจทางสังคมได้ นับจากปีงบประมาณ 2003 กลุ่มบริษัทของเราต่างมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้คำมั่นสัญญาของเราที่ว่า “Clarion จะสร้างจริยธรรมองค์กรอย่างจริงจังด้วยโครงการปฏิบัติตามกฎโดยยึดถือปรัชญาองค์กรเป็นแนวคิดหลัก” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับระบบควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ เรายังขยายขอบเขตของโครงการปฏิบัติตามกฎไปยังทุกบริษัทภายในกลุ่ม โดยยึดถือตามคำแนะนำเรื่องการประพฤติตนและการวางตัวเป็นหลัก และพยายามบ่มเพาะความซื่อสัตย์และความโปร่งใสให้กับผู้บริหารของบริษัท

ความมุ่งมั่นในการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ

การควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎริเริ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2003 พร้อมกับบทบัญญัติ “คำแนะนำเรื่องการประพฤติตนและการวางตัว” จากนั้นจึงได้นำกรอบการทำงานไปใช้กับบริษัทในเครือและบริษัทสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน การจัดกิจกรรมยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2005 ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานระดับผู้จัดการโดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทอื่น การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบัญญัติใหม่ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในแผนก และการสำรวจความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎของพนักงานทั้งหมด

การให้ความรู้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับการตรวจสอบการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎและความปลอดภัยของข้อมูล และผ่านทางกิจกรรมที่สำคัญของแต่ละแผนก เพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติตามกฎ โดยพิจารณาจากตารางการประเมินความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วงจรการจัดการ (PDCA cycle*)

* วงจรการจัดการ (PDCA cycle)

เป็นกระบวนการเกิดซ้ำที่ใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากวางแผนงาน (P = plan คือวางแผน) ทำตามแผนนั้น (D = do คือลงมือทำ) ประเมินผล (C = check คือตรวจสอบ) และดำเนินการต่อเพื่อการปรับปรุง (A = ACT ดำเนินการ)

กรอบการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ

Clarion ได้ก่อตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติตามกฎขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี 2003 โดยมีประธานบริษัทดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ พร้อมกันนี้ก็ได้ร่าง “คำแนะนำเรื่องการประพฤติตนและการวางตัว” ขึ้น การประชุมของคณะกรรมการจะจัดขึ้นโดยมีสำนักงานส่งเสริม CSR (อดีตสำนักงานส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ) ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมมีการจัดทำรายงานกิจกรรมของการปฏิบัติตามกฎในแต่ละแผนก ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมหารือตามวาระกับบริษัทในกลุ่มอีกด้วย

คำแนะนำเรื่องการประพฤติตนและการวางตัว

พนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องการประพฤติตนและการวางตัวจากอินทราเน็ต และการเผยแพร่ทางโฮมเพจ ยังมีการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ลงบนบัตรแข็งเพื่อให้พนักงานสามารถพกติดตัวได้

1. กฎระเบียบทั่วไป (การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางสังคม)
2. ความสัมพันธ์กับสังคม
3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และคู่แข่ง
4. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
5. ความสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงาน
6. ความสัมพันธ์กับบริษัทและทรัพย์สินของบริษัท
7. กฎระเบียบเพิ่มเติม (การขอคำปรึกษา / การรับรายงาน)

กลับสู่ด้านบนของหน้า