ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความพยายามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Clarion มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยส่งเสริมเรื่อง LCA (Life Cycle Assessment – การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์) ซึ่งเป็นระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยรวมทั้งการจัดหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบ การจัดจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งานของลูกค้าจนกระทั่งถึงกระบวนการกำจัดในที่สุด เรายังส่งเสริมความพยายามตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการควบคุมการใช้สารที่เป็นอันตราย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เคร่งครัด และตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดมลพิษ ทั้งยังได้กำหนดระบบการวิเคราะห์สารเคมีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เราจัดการและลดผลกระทบจากสารเคมีที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ขั้นตอนทางวัตถุดิบและชิ้นส่วน

เพื่อให้สามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม Clarion จึงได้จัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม 7 รายการดังต่อไปนี้ คือ น้ำหนักเบาขึ้น มีช่วงชีวิตยาวนานขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถแยกสลายได้ ปลอดภัย ใช้พลังงานน้อยลง และลดสารที่เป็นอันตราย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดขึ้นนี้จะได้รับสัญลักษณ์ Clarion Eco-Mark เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะมีแสดงในแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ปี 2006 ของเรา

Clarion Eco-Mark

Clarion Eco-Mark

การควบคุมปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์

การปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป

Lead Free Solder Mark

Clarion ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสหภาพยุโรป เช่น ระเบียบว่าด้วยการจำกัดสารที่เป็นอันตราย (RoHS *1) เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะหยุดใช้สารต้องห้ามหกชนิด*2 ภายในบริษัท ตลอดจนซัพพลายเออร์ของเรา

เราได้ดำเนินการเพื่อให้สกรู เหล็กแผ่น ฯลฯ ปลอดสารเฮ็กซาวาเลนต์โครเมียม และให้ส่วนประกอบสายไฟและอิเล็กทรอนิกส์ปลอดจากสารตะกั่ว ด้วยเหตุนี้ ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดยุโรปจึงได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปลอดจากสารต้องห้ามทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เราจัดส่งไปจำหน่ายในปัจจุบันเป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ RoHS นอกจากนี้ เรายังหันไปใช้โลหะบัดกรีปลอดสารตะกั่ว และผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองในลักษณะดังกล่าว

*1 Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive

คือระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2006 โดยสหภาพยุโรปห้ามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้องห้ามหกชนิดภายสหภาพยุโรป

*2 สารต้องห้ามหกชนิด

ประกอบด้วยตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เฮ็กซาวาเลนต์โครเมียม โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)

การสร้างระบบควบคุมการใช้สารเคมี

มาตรการควบคุมปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดมลพิษเท่านั้น เพราะนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์แล้ว Clarion ยังพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขึ้นเอง โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การวิเคราะห์สเปกโตรกราฟด้วยการเรืองรังสีเอกซ์ (fluorescent X-ray spectrographic analyzer) เรากำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบข้อมูลสารเคมี ตั้งค่าระบบวิเคราะห์/ตรวจสอบของบริษัทเอง และจัดเตรียมระบบรับประกับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล

การปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับ VOC

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ ทาง Clarion จึงเริ่มลดการใช้สารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile Organic Compounds - VOC) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Sick Car Syndrome สารชนิดนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นกับคนขับและผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถได้ ดังนั้น เราจึงเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปล่อยสาร VOC ออกสู่บริเวณห้องโดยสารภายในรถ

การส่งเสริมการซื้อที่ปลอดมลพิษ

Clarion ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดอยู่ใน “แนวทางการซื้อที่ปลอดมลพิษ” และ “รายชื่อสารพิษ” ของเรา

กลับสู่ด้านบนของหน้า