Thailand

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม / กรอบการทำงานในการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

Clarion ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของคนทั่วไป ชุมชน และธรรมชาติ ทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ยั่งยืนของบริษัท

Clarion มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสร้างสรรค์องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิผล จากปรัชญาบริษัท กลุ่มบริษัท Clarion ทั้งกลุ่มจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรในสายงานด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และทรัพยากรมนุษย์

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

กรอบการทำงานในการส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Clarion ได้กำหนดกรอบการทำงานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราได้จัดตั้งคณะกรรมการทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อส่งเสริมภารกิจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท โดยมีประธานบริษัทดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการอีก 8 ท่านจากแผนกต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมในแต่ละสายงาน โดยพิจารณาจากมุมมองทั่วทั้งบริษัท นอกจากนี้ แต่ละแผนกยังแต่งตั้งผู้นำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในแผนก

การพัฒนาและการรับรองมาตรฐาน ISO14001

Clarion ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งบริษัท โดยทั้งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ระดับนานาชาติในเดือนเมษายนปี 2000 ปัจจุบันมีโรงงานของบริษัทสามแห่งได้รับการรับรอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตการดำเนินงาน โรงงานของบริษัทในเครือมากกว่าหนึ่งกลุ่มคาดว่าจะได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายนปี 2006 นี้ และจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี 2006 บริษัทยังคงได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถผ่านการตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองใหม่สองครั้ง และการตรวจสอบตามปกติสี่ครั้ง ในประเทศญี่ปุ่น การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในจะมีขึ้นสองครั้งต่อปี เพื่อประเมินว่าบริษัทได้ดำเนินการและรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานภายในประเทศได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเราในต่างประเทศ โรงงาน 10 แห่ง ฐานการผลิตขนาดใหญ่ ต่างประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน และโรงงานอีกหนึ่งแห่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการได้รับการรับรองมาตรฐานเช่นกัน

กลับสู่ด้านบนของหน้า