Slovakia

Aktualizácia softvéru zariadenia NX700E pre pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

1. Príprava

Skôr než začnete s preberaním, musíte mať nasledujúce položky.

  • Prázdna karta SD s minimálnou kapacitou 16 MB (prevzaté súbory majú cca 4 MB)
  • Program Win Zip

1.1. Prevzatie

Prevezmite súbor Bluetooth.zip.

Tento súbor je skomprimovaným archívom ZIP a pred skopírovaním na kartu SD ho musíte dekomprimovať a extrahovať na pracovnú plochu počítača.

Po dekomprimovaní súboru sa na mieste dekomprimovania zobrazia priečinky blackbox a Bluetooth.

V priečinku blackbox sa nachádza príslušný obsah.

Obsah sa nachádza aj v priečinku Bluetooth.

■ Bluetooth.zip (3,97 MB)

 

1.2. Skopírovanie priečinkov na kartu SD

Skopírujte priečinky blackbox a Bluetooth na prázdnu kartu SD. Skôr než budete pokračovať, skontrolujte správnosť štruktúry karty SD. Načítanie nesprávnych súborov môže poškodiť zariadenie. Karta SD by teraz mala obsahovať priečinky blackbox a Bluetooth.

2. Aktualizácia

1. ZAPNITE rádio, stlačte tlačidlo MAP a vložte kartu SD. Zavrite obrazovku a stlačte tlačidlo návratu. Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE rádio.

MAP

Card Slot

2. Po skončení aktualizácie (na displeji sa zobrazí zelená značka začiarknutia) vyberte kartu SD a na niekoľko sekúnd stlačte malé tlačidlo obnovenia nastavení (vedľa tlačidla +).

updates

Button

3. Z telefónu a rádia odstráňte údaje o párovaní a potom znova spárujte telefón s rádiom.

Ak chcete rýchlo zistiť, či aktualizácia prebehla úspešne, po spárovaní telefónu stlačte tlačidlo obnovenia nastavení na rádiu. Po opätovnom ZAPNUTÍ rádia skontrolujte, či sú v rádiu naďalej uložené údaje o spárovaní telefónu (hľadajte v časti CONNECT (PRIPOJIŤ)). Ak sa tam nachádzajú, aktualizácia sa dokončila. Ak údaje o spárovaní zmizli, vyskúšajte aktualizáciu zopakovať.

3. Kontrola výsledku

1) Stlačte tlačidlo Info.

2) Skontrolujte, či sa zobrazuje verzia 2.00.17.30.

Info Key

Version

Upozornenia:

Ak vypnete a zapnete záložnú (+12 V) linku alebo stlačíte tlačidlo obnovenia nastavení zariadenia NX700E, aktualizácia sa spustí znova od začiatku.

1) Keď k zariadeniu NX700E pripojíte zariadenie iPhone, niekedy nebudete počuť prichádzajúci hlas šesť sekúnd po prijatí hovoru.

2) Keď k zariadeniu NX700E pripojíte zariadenie iPhone, niekedy nebudete počuť zvonenie prichádzajúceho hovoru.

3) Keď k zariadeniu NX700E pripojíte zariadenie iPhone, počas prichádzajúceho hovoru niekedy nebudete počuť hlas volajúcej osoby.

4) Keď k zariadeniu NX700E pripojíte zariadenie Blackberry, po vypnutí alebo zapnutí príslušenstva niekedy nebudete počuť hlas počas prichádzajúceho hovoru.

5) Niekedy sa po vypnutí alebo zapnutí príslušenstva v režime navigácie alebo zvuku môže ikona Connect (Pripojiť) v ponuke Bluetooth nachádzať na nesprávnom mieste.

6) Po obnovení nastavení zariadenia (stlačením tlačidla obnovenia nastavení zariadenia NX700E) alebo odpojení záložného napájania sa údaje o párovaní prostredníctvom rozhrania Bluetooth stratia.

7) Ak chcete využívať tieto vylepšenia, aktualizujte zariadenie iPhone na verziu iOS4 (4.1) alebo novšiu.

Výnimky uvedené nižšie platia aj po tejto aktualizácii.

Keď k zariadeniu NX700E pripojíte zariadenie iPhone, niekedy sa počas hovoru vyskytne šum.

Informácie uvedené nižšie platia aj po tejto aktualizácii.

Po uskutočnení a okamžitom ukončení hovoru zo zariadenia iPhone sa niekedy tlačidlo Tel na obrazovke Source (Zdroj) stane nefunkčné. V takom prípade stlačte tlačidlo obnovenia nastavení zariadenia NX700E. Po stlačení tlačidla obnovenia nastavení znova pripojte zariadenie iPhone. (Kompatibilita zariadenia NX700E s mobilnými telefónmi *48)

Niekedy nemožno pokračovať v hovore, keď počas uskutočňovania alebo prijímania hovoru zastavíte motor vozidla. V takom prípade stlačte tlačidlo obnovenia nastavení zariadenia NX700E. Po stlačení tlačidla obnovenia nastavení znova pripojte zariadenie iPhone. (Kompatibilita zariadenia NX700E s mobilnými telefónmi *49)

Informácie

Ak chcete zmeniť úroveň hlasitosti zvonenia alebo hovoru v prípade, že nemôžete nastaviť obľúbenú úroveň hlasitosti, v ponuke nastavenia navigácie upravte v nastavení Sound (Zvuk) položku Master volume (Hlavná hlasitosť) alebo Voice Guidance Volume (Hlasitosť navádzania hlasom).

Naspäť na začiatok stránky