Sweden

Kompatibilitet mellan CZ500E och mobiltelefoner

På denna sida hittar du information angående bekräftade anslutningsmöjligheter för olika mobiltelefonmärken med CZ500E.

  • Förteckningen över telefoner är inte komplett, och den innehåller endast information angående de modeller som har testats. Om en mobiltelefon inte finns med i förteckningen innebär det inte att den inte kan användas med din Clarion-enhet.
  • Resultaten har erhållits genom test på fabriken under specifika villkor. De faktiska resultaten kan skilja sig beroende på under vilka förhållanden och i vilka miljöer produkterna används.
  • Förteckningen innehåller endast fabrikens testresultat och är ingen garanti för din telefons uppkopplingsmöjligheter.
  • För detaljerad information angående korrekt användning av din mobiltelefon, se telefonens bruksanvisning.


Ja : Funktionen stöds

Nej: Funktionen stöds inte

- : Ej tillgänglig

*1 Telefonens rington kan inte återges via högtalarna.
*2 Registrering kan inte göras från navigeringsenheten. Registrering måste istället göras från mobiltelefonen.
*3 Hela telefonboken kan inte överföras på samma gång.
*4 Det är inte möjligt att överföra en enkel post.
*5 Använd mobiltelefonen efter sammankoppling via A2DP-protokollet.
*6 Det kan hända att anslutning från navigeringsenheten inte fungerar. Anslut istället från mobiltelefonen.
*7 Det kan hända att registrering inte fungerar korrekt från navigeringsenheten.
*8 Det kan hända att registrering inte fungerar korrekt från telefonen.
*9 Samtalet kan förloras om Bluetooth-uppkopplingen kopplas ned då navigeringsenheten används för ett utgående/inkommande samtal eller för att besvara ett samtal.
*10 Det kan hända att profilen kopplas upp automatiskt även om telefonen har kopplat ned den.
*11 Det kan hända att HFP inte återuppkopplas automatiskt beroende på mobiltelefonens eller huvudenhetens användningsförhålladen.
*12 Beroende på mobiltelefonens eller huvudenhetens aktuella användningsförhållanden kan det hända att det inte går att slå nummer från navigeringsenheten.
*13 Det kan hända att det inte går att växla från privat samtal till handsfree via navigeringsenheten.
*14 Det kan hända att telefonnumret på ett inkommande samtal inte visas korrekt.
*15 Det kan hända att ringtonen inte är tillgänglig.
*16 Det kan hända att Bluetooth-länken inte etableras om telefonen är låst.
*17 Data kan förloras när hela telefonboken överförs.
*18 Avspelningsläget kan avbrytas om Bluetooth-länken frånkopplas.
*19 Det kan hända att avspelning inte börjar automatiskt fastän Bluetooth-länken har återetablerats.
*20 (Det kan hända att funktionerna paus, stopp, spår upp/ned, snabblyssning framåt/bakåt inte fungerar.)
*21 Det kan hända att det förekommer avbrott i ljudåtergivningen. Detta kan åtgärdas genom att återansluta enheten.
*22 Det kan hända att det inte går att återansluta A2DP beroende på mobiltelefonens eller huvudenhetens aktuella användningsförhållanden.
*23 Det kan hända att navigeringsenhetens kontrolltangent inte är tillgänglig.
*24 Det kan hända att DUN-dataöverföring inte fungerar när en annan skärm än väntskärmen visas på telefonen.
*25 Det kan hända att ljudet inte hörs efter automatisk återuppkoppling av Bluetooth. Anslut i så fall profilen manuellt.
*26 Det kan hända att det inte går att koppla upp utgående samtal beroende på mobiltelefonens användningsförhållanden.
*27 Det kan hända att enheterna inte kan sammankopplas via mobiltelefonen.
*28 Det kan hända att DUN-profilen inte kan anslutas. Enheten kan försöka att ansluta DUN när du startar avspelning via A2DP.
*29 Det kan hända att DUN-anslutning inte är möjlig pga. ostabil signal.
*30 Det kan hända att A2DP frånkopplas när du trycker på "STOP".
*31 Det kan hända att skärmen för inkommande/utgående samtal eller besvaring av samtal inte visas om profilen har anslutits automatiskt då samtalet kom in/gick ut/besvarades.
*32 Det kan hända att HFP inte kan anslutas automatiskt efter det att överföring av telefonboken är klar eller ifall överföringen har avbrutits. Anslut i så fall manuellt.
*33 Det kan hända att ett samtal inte kan kopplas upp via historiken över utgående samtal, mottagna samtal eller obesvarade samtal.
*34 Det kan hända att utgående samtal inte kan kopplas upp via en av telefonböckerna.
*35 Historiken över utgående samtal, mottagna samtal resp. obesvarade samtal är blandad. Respektive historik kan inte överföras var för sig.
*36 Det finns ingen information kvar i historiken över obesvarade samtal.
*37 Det kanske inte går att överföra/ladda ned telefonboken, beroende på mobiltelefonen eller ljudenheten.
*38 Det kanske inte går att ladda ned samtalshistoriken, beroende på mobiltelefonen eller ljudenheten.
*39 Tecknen kan förvanskas, beroende på teckenkodstypen.
*40 Navigeringen kan fortsätta att visa anslutningsikonen när du kopplar från AG.
*41 Navigeringen kanske inte fortsätter att spela musik efter ett samtalsavbrott. Den kanske heller inte visar timern.
*42 Ibland går det inte att ansluta. Försök igen.
*43 Bluetooth-anslutning kan vara instabil och påverka användningen.
*44 Brus eller överhoppat ljud kan uppstå på båda vid samtal.
*45 Basen kan låta svagt.
*46 Den kan ibland frysa. Starta då om bilen för att få den att fungera normalt.
*47 Den kanske inte kan visa kategori eller överföra numret beroende på numrets inställning för kategori.
*48 Den kan ansluta automatiskt utan att PIN-koden behöver matas in.
*49 Den kan börja spela musik på mobiltelefonen automatiskt när den ansluts.
*50 Detta går inte att utföra med navigering/ljudenhet.
*51 Historik för mottagna samtal stöds inte.
*52 Historik för uppringda samtal stöds inte.
*53 AG kan fortsätta att visa anslutningsikonen när du kopplar från AG.
*54 Ibland kanske inte rösten hörs vid inkommande samtal, om du spelar musik. Starta om bilen för att få den att fungera normalt.
*55 Vissa data i telefonboken kan gå förlorad eller så kan ordningen i telefonboken bli annorlunda vid överföring. Endast ett nummer kan överföras, de andra numren försvinner.

Tillbaka till toppen